Perfil del contractant

En aquesta secció trobarà informació sobre les licitacions convocades per FIRA SABADELL, el seu desenvolupament i la seva adjudicació, que d'acord amb les Instruccions Internes de Contractació (IIC) siguin objecte de publicitat.

Concretament, podrà obtenir informació sobre els punts següents:

  • Anunci de licitació i, si escau, criteris de solvència
  • Plec de Condicions Administratives
  • Plec de Condicions Tècniques
  • Plec Econòmic
  • Oferta econòmica
  • Adjudicació provisional
  • Adjudicació definitiva
  • Qualsevol altra decisió que afecti el curs del procediment i resulti d'interès

2017. PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS AUXILIARS DE MANTENIMENT PREVENTIU I DE SUPORT PER ESDEVENIMENTS DE FIRA SABADELL [tancat]

Galeria multimèdia