Declaració d'accessibilitat provisional

Introducció

L'Ajuntament de Sabadell s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web Fira Sabadell, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.


Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació, en una revisió parcial duia a terme de manera automàtica.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

1. Falta de conformitat amb Reial decret 1112/2018

 1. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contingut no textual].
 2. De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 propòsits dels enllaços].
 3. En algunes pàgines els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Nom, funció, valor].
 4. En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser d'almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 contrast mínim].

2. Càrrega desproporcionada

 1. No aplica.

3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 1. Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho compleixin.
 2. Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per l'Ajuntament de Sabadell o que no estiguin sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
 3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat provisional

La present declaració va ser preparada el dia 16/04/2024.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació el dia 16/04/2024.

Última revisió de la declaració: 16/04/2024.


Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de l'RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Per a aquestes comunicacions té disponible aquests canals de comunicació:

Segons disposa l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
 • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4.
 • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través de Instància general, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Sabadell.


Procediment de reclamació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del tràmit de la Instància general, així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Sabadell.